srazky
teplota vzduchu
vlhkost vzduchu
rychlost vetru
globalni zareni
priz. teplota /0,2 m
teplota pudy
napajeci napeti
Channel 9
Channel 10
Channel 11
Channel 12
Channel 13
Channel 14
Channel 15

update
graph style
data table
last day
last week
last month
last year
back
forward
help
print
eng cz